Helical States of Topological Insulator Bi2Se3

Print

 


Research was conducted by Yonghong Zhao, Yibin Hu, Lei Liu, Yu Zhu, and Hong Guo: 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl200584f